Glazenwasser
Glazenwasser
Glazenwasser in
Friesland
Selecteer een plaats
[Terug naar zoeken] Akkrum  Gytsjerk  Makkum
 Appelscha  Hallum  Menaldum
 Bakhuizen  Hardegarijp  Nes/Akkrum
 Balk  Harkema  Noordbergum
 Beetsterzwaag  Harlingen  Noordwolde
 Bergum  Haulerwijk  Sint annaparochie
 Berlikum  Heeg  Sint nicolaasga
 Bolsward  Heerenveen  Sneek
 Boornbergum  Ijlst  Stiens
 Buitenpost  Joure  Surhuisterveen
 Damwoude  Jubbega  Terschelling west
 Dokkum  Kollum  Ureterp
 Drachten  Kollumerzwaag  Veenwouden
 Dronrijp  Kootstertille  Wijnjewoude
 Franeker  Koudum  Wolvega
 Gorredijk  Leeuwarden  Wommels
 Goutum  Lemmer  Workum
 Grouw  Lioessens  Zwaagwesteinde